Tristaniopsis whiteana
[River Trisania]
photo
DSC07010 (08)
photo
DSC06553 (10)
photo
DSC07035 (09)
photo
DSC03829 (12)
photo
DSC06556 (10)
photo
DSC06558 (10)
photo
DSC06560 (10)

Close-up view:

photo
DSC03830 (12)

| Next |