Pteris tripartita
[Giant Brake]
photo
P6230439 (19)
photo
P6230441 (19)
photo
DSC04945 (10)
photo
PC250047 (19)
photo
DSC04949 (10)
photo
PC250050 (19)
photo
PC250052 (19)
photo
DSC04946 (10)

| Next |