Hippobroma longiflora
[Star of Bethlehem, Madam Fate, Horse Poison]
photo
DSC05624 (12)
photo
DSC05612 (12)
photo
DSC02930 (13)
photo
DSC05609 (12)
photo
DSC05611 (12)
photo
DSC08495 (14)
photo
DSC00217 (13)
photo
DSC05769 (11)
photo
DSC05613 (12)
photo
DSC05614 (12)

The root system:

photo
DSC05847 (15)
photo
DSC05849 (15)

| Next |