Asystasia gangetica
[Chinese Violet, Coromandel]
photo
DSC00886 (09)
photo
DSC00888 (09)
photo
DSC00889 (09)
photo
DSC00890 (09)
HYBRID/CULTIVAR
thumbnail
thumbnail

| Next |